Numbers in CHINESE

1 to 100 Numbers in Chinese | Pinyin

Here we have 1 to 100 Numbers in Chinese | Pinyin.

EnglishHanziEnglishPinyin
0零 / 〇ZeroLíng
1One
2TwoÈr
3ThreeSān
4Four
5Five
6SixLiù
7Seven
8Eight
9NineJiǔ
10TenShí
11十一ElevenShí yī
12十二TwelveShí èr
13十三ThirteenShí sān
14十四FourteenShí sì
15十五FifteenShí wǔ
16十六SixteenShí liù
17十七SeventeenShí qī
18十八EighteenShí bā
19十九NineteenShí jiǔ
20二十TwentyÈr shí
21二十一 Twenty OneÈr shí yī
22二十二 Twenty TwoÈr shí èr
23二十三 Twenty ThreeÈr shí sān
24二十四 Twenty FourÈr shí sì
25二十五 Twenty FiveÈr shí wǔ
26二十六 Twenty SixÈr shí liù
27二十七 Twenty SevenÈr shí qī
28二十八 Twenty EightÈr shí bā
29二十九 Twenty NineÈr shí jiǔ
30三十ThirtySān shí
31三十一 Thirty OneSān shí yī
32三十二 Thirty TwoSān shí èr
33三十三 Thirty ThreeSān shí sān
34三十四 Thirty Four Sān shí sì
35三十五 Thirty FiveSān shí wǔ
36三十六 Thirty SixSān shí liù
37三十七 Thirty SevenSān shí qī
38三十八 Thirty EightSān shí bā
39三十九 Thirty NineSān shí jiǔ
40四十FortySì shí
41四十一 Forty OneSì shí yī
42四十二 Forty TwoSì shí èr
43四十三 Forty ThreeSì shí sān
44四十四 Forty FourSì shí sì
45四十五 Forty FiveSì shí wǔ
46四十六 Forty SixSì shí liù
47四十七 Forty SevenSì shí qī
48四十八 Forty EightSì shí bā
49四十九 Forty NineSì shí jiǔ
50五十FiftyWǔ shí
51五十一 Fifty OneWǔ shí yī
52五十二 Fifty twoWǔ shí èr
53五十三 Fifty threeWǔ shí sān
54五十四 Fifty fourWǔ shí sì
55五十五 Fifty fiveWǔ shí wu
56五十六 Fifty sixWǔ shí liù
57五十七 Fifty sevenWǔ shí qī
58五十八 Fifty eightWǔ shí bā
59五十九 Fifty nineWǔ shí jiǔ
60六十SixtyLiù shí
61六十一 Sixty oneLiù shí yī
62六十二 Sixty twoLiù shí èr
63六十三 Sixty threeLiù shí sān
64六十四 Sixty fourLiù shí sì
65六十五 Sixty fiveLiù shí wǔ
66六十六 Sixty sixLiù shí liù
67六十七 Sixty sevenLiù shí qī
68六十八 Sixty eightLiù shí bā
69六十九 Sixty nineLiù shí jiǔ
70七十Seventy Qī shí
71七十一 Seventy One Qī shí yī
72七十二 Seventy twoQī shí èr
73七十三 Seventy threeQī shí sān
74七十四 Seventy fourQī shí sì
75七十五 Seventy fiveQī shí wǔ
76七十六 Seventy sixQī shí liù
77七十七 Seventy sevenQī shí qī
78七十八 Seventy eightQī shí bā
79七十九 Seventy nineQī shí jiǔ
80八十 EightyBā shí
81八十一 Eighty oneBā shí yī
82八十二 Eighty twoBā shí èr
83八十三 Eighty threeBā shí sān
84八十四 Eighty fourBā shí sì
85八十五 Eighty fiveBā shí wǔ
86八十六 Eighty sixBā shí liù
87八十七 Eighty sevenBā shí qī
88八十八 Eighty eightBā shí bā
89八十九 Eighty nineBā shí jiǔ
90九十NinetyJiǔ shí
91九十一 Ninety Jiǔ shí yī
92九十二 Ninety Jiǔ shí èr
93九十三 Ninety Jiǔ shí sān
94九十四 Ninety Jiǔ shí sì
95九十五 Ninety Jiǔ shí wǔ
96九十六 Ninety Jiǔ shí liù
97九十七 Ninety Jiǔ shí qī
98九十八 Ninety Jiǔ shí bā
99九十九 Ninety Jiǔ shí jiǔ
100一百HundredYì  bǎi

I hope you liked 1 to 100 Numbers in Chinese.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *